Civil Rights (Title VI) Policy

The Merrimack Valley Regional Transit Authority (MeVa Transit) ensures that no person shall, on the grounds of race, color, or national origin, be excluded from participating in or denied benefits of or be subjected to discrimination as it relates to the provision of public transportation services provided by the Authority.

Any person who wants additional information on MeVa Transit’s nondiscrimination obligation or believes that individually, or as a member of any specific class of persons, has been subjected to discrimination on the basis of race, color, or national origin may file a complaint with the Authority within 180 days of the date of the alleged discrimination.

To file a complaint, contact MeVa at (978)469-6878, customerservice@MeVaTransit.com,send a letter or submit a complaint form to 85 Railroad Ave., Haverhill, MA 01835.  MeVa Transit will respond within 60 days of receipt of this complaint.

For more information or for assistance contact MeVa Transit at (978)469-6878, customerservice@MeVaTransit.com or send a letter to 85 Railroad Ave., Haverhill, MA 01835.

Title VI Complaint Form

Política del Título VI

La companía Merrimack Valley Regional Transit Authority (MeVa Transit) garantiza que ninguna persona, por motivos de raza, color u origen nacional, está excluida de participar o de que le sean negados los beneficios o que sea víctima de discriminación con respecto a los servicios proveidos por la Authoridad del transporte público.

Cualquier persona que crea que él o ella a título individual o como miembro de una clase específica de personas, haya sido victima de discriminación por motivos de raza, color u origen nacional, puede presentar una queja a la companía MeVa Transit dentro de los 180 días siguientes a la fecha de la supuesta discriminación.

Para presentar una queja al MeVa Transit, contáctenos al (978) 469-6878, customerservice@MeVaTransit.com, envíe una carta o un formulario de quejas a 85 Railroad Ave., Haverhill, MA 01835. MeVa Transit responderá dentro de 60 días de haber recibido esta queja.

Para información adicional o asistencia contacte a MeVa Transit al (978)469-6878, customerservice@MeVaTransit.com o envíe una carta a 85 Railroad Ave., Haverhill, MA 01835.

Formulario de quejas del Título VI

Title VI政策

梅里马克山谷地区交通管理局(Merrimack Valley Regional Transit Authority – MeVa Transit) 将确保任何人不会因种族、 肤色或国籍原因, 不予参加、 剥夺权利或受到歧视, 这涉及到管理局提供的公共交通服务条款。

任何人若想在MVRTA非歧视义务上附加信息,或认为他(她)个人或作为某特定阶层的一员,受到了种族、肤色或民族歧视,可以在受到歧视之日起180天内向管理局提出投诉。

提起投诉请联系 MeVa Transit,致电(978)469-6878,发送邮件至 customerservice@MeVaTransit.com,或写信寄至 85 Railroad Ave., Haverhill, MA 01835。MeVa Transit 将在收到投诉后 60 天内作出 答复。

欲了解更多信息或寻求帮助,请联系 MeVa Transit,致电 (978)469-6878,发送邮件至 customerservice@MevaTransit.com,或写 信寄至 85 Railroad Ave., Haverhill, MA 01835。

Title VI投诉表

Chính sách theo Luật VI

Merrimack Valley Regional Transit Authority (Cơ quan Giao thông Vận tải Khu vực MeVa Transit) Đảm bảo rằng không có ai, vì lý do chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia, sẽ bị loại trừ không được tham gia vào, hoặc bị từ chối lợi ích của, hoặc chịu sự phân biệt đối xử khi liên quan đến việc cung cấp dịch vụ giao thông công cộng do Cơ quan cung cấp.

Bất kỳ người nào muốn biết thêm thông tin về nghĩa vụ không phân biệt đối xử của MeVa Transit hoặc tin rằng cá nhân người đó hoặc người đó với tư cách là một thành viên của tầng lớp cụ thể, đã phải chịu sự phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia có thể nộp đơn khiếu nại cho Cơ quan trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra cáo buộc phân biệt đối xử.

Để nộp đơn khiếu nại, vui lòng liên hệ với MeVa Transit theo số (978) 469-6878, customerservice@MeVaTransit.com, gửi thư hoặc gửi biểu mẫu khiếu nại đến địa chỉ 85 Railroad Ave., Haverhill, MA 01835. MeVa Transit sẽ trả lời trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Để biết thêm thông tin hoặc để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với MeVa Transit theo số (978)469-6878,  customerservice@MeVaTransit.com hoặc gửi thư đến địa chỉ 85 Railroad Ave., Haverhill, MA 01835.

Phiếu Khiếu nại theo Luật VI